Obra civil

Protecció de talussos i fronts rocosos

Realitzem tot tipus de treballs relacionats amb el control de talussos, mitjançant instal · lació de malles, geomalles, pantalles de contenció, sembrat de llavors i plantes per a consolidació del terreny. Així mateix es realitzen treballs de fixació de blocs de pedra i zones de terreny inestable.

  • Malles de triple torsió
  • Revestiments de pedra
  • Pantalles estàtiques

Restauració de Monuments

Gràcies a les tècniques de treballs verticals realitzem obres de restauració, neteja i rehabilitació de monuments històrics a partir dels dictàmens elaborats per l’àrea encarregada de la seva conservació.