Industries

Manteniment d’instal·lacions

Disposem de personal especialitzat en les feines industrials de manteniment, posant a la seva disposició les tècniques verticals per a un correcte manteniment tant correctiu com preventiu de les instal·lacions.

  • Neteges
  • Instal·lacions
  • Reparacions

Instal·lació sistemes de protecció col·lectiva

Una línia de vida és un sistema anticaigudes que proporciona als professionals que treballen en alçada la protecciónecessària contra caigudes a diferent nivell tant en desplaçaments verticals com horitzontals. Segons la llei de Prevenció de Riscos Laborals, totes les empreses estan obligades a protegir els treballadors en aquelles situacions que presentin riscosmitjançant la instal · lació de sistemes anticaigudes i / o línies de vida certificadas.

  • Línies de vida temporals
  • Línies de vida fixes horitzontals
  • Línies de vida fixes verticals

Espais confinats

Realitzem treballs de neteja, reparació o inspecció d’espais confinats que requereixin de les tècniques verticals, utilitzantsempre totes les mesures de seguretat possibles com mesuradors de gasos, màscares i altres EPI.

  • Xemeneies
  • Silos
  • Conduccions